کاتر امداد و نجات

امداد و نجات، کاتر، هولماترو، آتش نشانی، آموزش

آموزش نحوه برش اتاق خودرو به منظور امداد و نجات به وسیله جک های شرکت هولماترو

دیدگاه خود را ارسال نمایید