عملیات نجات خودرو

عملیات نجات خودرو، اتش نشانی، هولماترو ، هلال احمر ، اموزش، دوره حریق ، عملیات اتش نشانی

عملیات نجات فرد در خودرو با جک شرکت هولماترو 

دیدگاه خود را ارسال نمایید