دوره های مجازی

نام دوره نوع برگزاری گواهینامه مدت ساعت درج در گواهینامه مبلغ ثبت نام (ریال)
دوره آشنایی با مفاهیم iso 9001 مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1500000
دوره ممیزی iso 9001 مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1500000
دوره سرممیزی ISO9001 مجازی بین المللی از QAL انگلستان 24 2500000
دوره آشنایی با مفاهیم IMS مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1500000
دوره ممیزی IMS مجازی بین المللی از QAL انگلستان 24 2100000
دوره کالیبراسیون عمومی مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1700000
Hse دوره مقدماتی مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1500000
hse دوره افسری مجازی بین المللی از QAL انگلستان 32 2500000
دوره مهندسی حریق مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1500000
دوره تهیه و تدوین HSE PLAN ویژه پیمانکاران مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1800000
دوره بازرسی جوش بر اساس استاندارد AWS و ASME مجازی بین المللی از QAL انگلستان 24 1800000
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK مجازی بین المللی از QAL انگلستان 24 1900000
دوره مهارت های ارتباطی مجازی بین المللی از QAL انگلستان 8 1300000
دوره اصول طراحی پایپینگ مجازی بین المللی از QAL انگلستان 24 2100000
دوره مهندسی فروش مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1500000
دوره کارمند حرفه ای مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1500000
دوره تکنیک های پاسخگویی تلفنی مجازی بین المللی از QAL انگلستان 8 1500000
دوره اصول نظام آراستگی محیط کار (5s) مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1500000
دوره اصول و روش های بایگانی اسناد اداری مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1500000
دوره آیین نگارش مکاتبات اداری و گزارش نویسی مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1500000
دوره منشیگری مدرن مجازی بین المللی از QAL انگلستان 16 1500000

 


دیدگاه خود را ارسال نمایید