general english

 

دوره های عمومی مکالمه انگلیسی بر اساس کتاب آموزشی natural English تنظیم شده است. این کتاب جامع بر اساس تحقیق در مورد چالش های عمده زبان آموزان در سیستم های آموزشی موجود طراحّی شده و خللی را در آموزش زبان برطرف می کند که دیگر دوره های آموزشی کمتر به آنها پرداخته اند.

دوره های عمومی در 5 مقطع ارائه می شوند. لازم به زکر است علاقه مندان می توانند پس از گذراندن سطوح ابتدایی وارد دوره ی تخصصی زبان انگلیسی رشته ی مورد نظر خود شوند.

   

 

 


دیدگاه خود را ارسال نمایید