آرشیو نویسنده

مواد خطرناک چیست؟ ۴ دقیقه خوانده شده مواد خطرناک جامدات، مایعات یا گازهایی هستند که می توانند به انسان،...

مواد خطرناک چیست؟

مواد خطرناک چیست؟ ۴ دقیقه خوانده شده مواد خطرناک جامدات، مایعات یا گازهایی هستند که می توانند به انسان،...

سیستم اطلاعات بی سیم برای واکنش گرها درشرایط اضطراری (wiser) یک سیستم پذیرفته شده برای ارائه خدمات به اولین...

نرم افزار هزمت WISER

سیستم اطلاعات بی سیم برای واکنش گرها درشرایط اضطراری (wiser) یک سیستم پذیرفته شده برای ارائه خدمات به اولین...

هزمت (HAZMAT) اختصار Hazardous Material به معنی مواد خطرناک است . مواد خطرناک در پنج گروه CBRNE (Chemicals, Biological, Radiological,...

هزمت چیست؟

هزمت (HAZMAT) اختصار Hazardous Material به معنی مواد خطرناک است . مواد خطرناک در پنج گروه CBRNE (Chemicals, Biological, Radiological,...