سیستم اعلام حریق در یک ساختمان طراحی می‌ شود تا قبل از اینکه حریق مشکل ‌ساز و غیرقابل کنترل شود، اعلام کرده و اخطار بدهد و سیستم ‌های بعدی را فعال سازد. این سیستم برای حفظ اموال و افراد از خطر حریق طراحی می ‌شود و عملکرد مناسب آن پاسخی است به طراحی مناسب. سیستم آشکارساز حریق و اعلام حریق مناسب با نوع ساختمان و مختص هر ساختمان باید طراحی شود. استاندارد موردنظر در طراحی و نصب این سیستم‌ ها NFPA72،EN54،BS5839 و LPC1014 (Loss Prevention Certification) هستند که به طراحی قطعات مربوط می ‌شوند.

در این کتابچه سعی شده مبحث سیستم‌ های خودکار اعلام و اطفای حریق به صورت اجمالی بیان شود و به طور خلاصه به نقش این سیستم ها در کاهش خسارات و پیامدهای ناشی از آتش ‌سوزی پرداخته شود. از آنجا که ریسک حریق در شرکت‌ های زیر مجموعه شرکت پالایش و پخش با توجه به ماهیت صنعت نفت خیلی بالاست، آشنایی با مباحث مختلف اطفای حریق یک امر ضروری است. لذا این کتابچه با هدف آشنایی کارکنان با مبحث سیستم ‌های خودکار اعلام و اطفای حریق تهیه شده است.