سود سوز آور یا سدیم هیدروکسید با فرمول NaOH که معمولا به نام کاستیک نامیده می شود، مادهای جامد و سفیدرنگ با دمای ذوب ۱۳۹۰ درجه سانتی گراد و چگالی 13/2 است. این ماده در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال برای کنترل PH خنثی کردن اسید، کاتالیست و پاک کردن گازها، همچنین در صنایع کاغذسازی و خیر کاغذسازی، صنعت پتروشیمی و خنثی کردن گازها (اسیدهای آلوده را در پروسه گازها و روغن ها، دوباره استفاده می شوند)، صنعت صابون سازی و مواد دترژنت مورد استفاده قرار می گیرد.

آگاه ساختن کارکنان درباره ی خطرات مواد مخاطره آمیزی که در صنعت به آن مواجهند با قابلیت آسیب رسانی دارند، از رسالت های مهم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست است.
از سوی دیگر انجام اقدامات کنترلی و گوشزد کردن احتیاط های حین کار، حساسیت کارکنان را به حفاظت از خویش در مقابل خطرات محیط کار برانگیخته و موجب توجه بیشتر ایشان به رهنمودهای HSE خواهد شد.
این فرایند نه تنها مدیریت را در نیل به مقاصد عالی خود کمک می کند بلکه اطمینان کارکنان را نسبت به اهمیت سلامت آنان برای مدیران صنعت جلب می کند.