خطرات ناشی از سقوط اشیاء از جمله علل بروز حوادث هستند. در این باره باید با اجرای اقدامات مناسب، احتمال سقوط اشیاء و ابزارآلات و شدت صدمات و خسارات وارده ناشی از آن، مورد ارزیابی قرار بگیرد و اولویت های اصلاحی تعیین شود.

موضوع این کتابچه (ایمنی در برابر سقوط اشیاء) است و در آن به طور خلاصه به چگونگی اقدامات پیشگرانه برای جلوگیری از بروز حوادث ناشی از سقوط اشیاء اشاره می شود. سقوط اشیاء و برخورد آنها با افراد موجب بروز حادثه برای آنها می شود. در حالی که با اجرای یک سری اقدامات ایمنی که عموما ساده و ارزان هستند، می توان از بروز این گونه حوادث و پیامدهای آنها از جمله آسیب دیدن افراد و خسارت های مالی ناشی از آنها جلوگیری کرد. بدیهی است که بیان کلیه نکات ایمنی مربوط به سقوط اشیاء در این کتابچه ممکن نیست بنابراین برای کسب اطلاعات بیشتر باید به دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه مراجعه شود.