برآورد می شود در کشورهای توسعه یافته، از هر دو تا سه نفر، یک نفر طی زندگی خود دچار برخی از انواع سرطان می شود. عقیده بر این است که اکثر سرطان ها در افراد بالغ ناشی از ترکیبی از عواملی مانند تماس های محیطی و شیوه زندگی است. تصور می شود تقریبا ۲ تا ۸ درصد تمام سرطان های انسان، ناشی از تماس شغلی با عوامل مولد سرطان یا کارسینوژن هاست. از این رو، از نظر شغلی، خطرات بالقوه در افرادی که در معرض تماس بیشتر هستند وجود دارد. اگرچه شغل، درصد بالایی از عوامل مولد سرطان را تشکیل نمی دهد، ولی شناسایی این عوامل بسیار حایز اهمیت است، زیرا حداقل موردی است که پیشگیری از آن به مراتب، عملی تر از دیگر موارد است و همچنین می توان از بار اقتصادی قابل توجهی که به صنعت و جامعه تحمیل می شود، جلوگیری کرد.

هدف از ارائه این مجموعه و مجموعه های مشابه افزایش سطح آگاهی افراد از شرایط و موقعیتهای خطرناکی است که ممکن است افراد به اقتضای شغل خویش و حتی گاهی خارج از محیط های کاری با آن مواجه باشند، تا بتواند با برانگیختن توجه و حساسیات افراد و به کارگیری نکات ایمنی و بهداشتی کارساز بوده و موجب حفظ و ارتقای سطح سلامت آنان شود.