بیماری های شغلی بسیار متنوع و گوناگونند و به شکل های مختلف دسته بندی می شوند. یکی از مهم ترین و شایع ترین آنها، بیماری های ریوی ناشی از کار است که در این کتابچه به آن می پردازیم.
اطلاع رسانی یکی از رسالت های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست است. که جهت رسیدن به مقاصد مشخص خود، یعنی حفظ و صیانت از نیروی کار از آن مدد می جوید. زیرا با افزایش سطح آگاهی و علم افراد به آنچه که ممکن است در محیط های کار در کمین سلامت و آسایش آنها باشد، می تواند میزان همکاری آنها در اجرای تدابیر ایمنی و بهداشت کار که از سوی شرکت اعمال می شود افزایش دهد.