توضیحات

مدت برگزاری دوره : 24 ساعت  (3 جلسه 8 ساعته)

زمان برگزاری : 17-18-19 دی ماه 1399

ساعت 17 الی 22

پیش نیاز : ندارد

مخاطبان : آتش نشانان ، مدیران شهری، مدیران و شاغلین HSE، مدیران و کارکنان بحران – امداگران هلال احمر – نیروهای نظامی، امدادی و…مدیران نهادها و شهرداری ها

نفرات آموزش دیده تا به امروز: 180 نفر

دفعات برگزاری دوره تا به امروز: 3 دوره

سرفصل  دوره تخصصی سیستم فرماندهی حادثه اجرایی : EXECUTIVE ICS

 • مقدمه
 • تاریخچه ICS
 • ICS 402
 • هماهنگی چند سازمانی
 • نقش های اجرایی
 • سازمان ICS
 • حوادث عمده و پیچیده
 • ﻓﺼﻞ اول  : فرمان دادن و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
 • ﻓﺼﻞ دوم : روش ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد The standard operating procedures Sops
 •  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : وﻇﺎﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
 • – ﺑﺨﺶ1: ﻗﺒﻮل ﯾﺎ اﻋﻼم ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﯾﺠﺎد ﻣﻘﺮﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
 • – ﺑﺨﺶ2: ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
 • – ﺑﺨﺶ3: ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 • – ﺑﺨﺶ4: ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی، اﯾﺠﺎد ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ وﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ
 • – ﺑﺨﺶ5: ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
 • – ﺑﺨﺶ6: ﻣﺮور،ارزﯾﺎﺑﯽ وﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ
 • – ﺑﺨﺶ7: اداﻣﻪ ، اﻧﺘﻘﺎل وﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
 • ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﻧﺠﺎت – ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت
 • ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :  ﮐﻨﺘﺮل آﺗﺶ ﺳﻮزی
 • ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﺣﻔﻆ اﻣﻮال و امکانات و منابع
 • ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﻣﺪﯾﺮت اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ
 • ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ : ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻖ وﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺘﺮاق درﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ
 • ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ : اﺳﺘﻘﺮارﺧﻮدروﻫﺎوﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 • ﻓﺼﻞ دﻫﻢ : اﯾﻤﻨﯽ

دکتر امیرحسین کشاورز

————————————-

✔ دکتری مهندسی انرژی هسته ای

✔ رئیس کمیته مواد خطرناک قانون مدیریت بحران کشور

✔ عضو کمیته تدوین مدیریت بحران نیروهای مسلح

✔ رئیس دپارتمان هزمت مواد خطرناک سازمان آتش نشانی شهرداری تهران و…

با ارائه 2 گواهینامه معتبر از :

✔ گواهینامه از دانشگاه علمی کاربردی وزارت کشور با کد مجوز سازمان مدیریت دولتی (قابل استفاده در تمامی سازمان ها و ارگان های دولتی)

✔ گواهینامه لاتین از آکادمی بین المللی پرشین

 

شهریه دوره (تومان) :  
   
✔ بصورت آزاد و شرکتی 1000.000 
✔ پرسنل آتش نشانی شهرداری ها 600.000

 

 • دسترسی به اینترنت پرسرعت.
 • هماهنگی و حضور در ساعات مقرر در کلاس (در صورت آنلاین بودن).
 • مطالعه دستورالعمل شرکت در کلاس های آنلاین به منظور آمادگی در زمان برگزاری.
 • مطالعه کامل قوانین و مقررات ثبت نام.