یکی از دلایل بروز حوادث، عدم هماهنگی میان افراد انجام دهنده کار است. زیرا در چنین حالتی بعضی از اقداماتی که باید انجام شود، اجرا نشده باقی می‌ماند. از سوی دیگر چنانچه افراد قبل از اجرای کارها، در خصوص چگونگی انجام آنها بحث و گفت‌وگو نکنند، زوایای مختلف آن کار روشن نمی‌شود و در نتیجه افراد بدون آمادگی و آگاهی لازم، کار را شروع می‌کنند. این موضوع منجر به بروز رفتارها و شرایط ناایمن و در نهایت، حادثه خواهد شد. لذا برگزاری جلسه کوتاه ایمنی در محل کار (Toolbox Safety Meeting) قبل از شروع هر کاری، می‌تواند با ایجاد آمادگی و آگاهی در خصوص مسایل ایمنی انجام کار در میان افراد تیم، باعث پیشگیری از بروز حادثه شود.

در این کتابچه سعی شده دلایل و شرایط مربوط به برگزاری جلسه کوتاه ایمنی در محل کار به صورت اجمالی بیان شود. در واقع کوششی است برای گردآوری اطلاعات مختصر و مفیدی که کارکنان بتوانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و آن را مطالعه کنند.